Opis

Konkurs zacznie się o godzinie 18:00 w poniedziałek 8 października. Twoim celem jest znalezienie tzw. flagi, czyli kawałka tekstu w formacie ecsm2018{coś}. W każdym zadaniu konkursowym znajduje się jedna unikalna flaga, którą można ujawnić poprzez rozwiązanie tego zadania. Rozwiązanie zadań wymaga podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa informatycznego, ponieważ do zdobycia flagi może być konieczne na przykład przeprowadzenie analizy wstecznej pliku wykonywalnego albo dokonanie ataku na aplikację internetową powiązaną z określonym zadaniem konkursowym.

W momencie, w którym znajdziesz flagę w którymś z zadań, prosimy o przesłanie jej poprzez portal hack.cert.pl. Trzy pierwsze osoby, które zdobędą komplet flag (tzn. rozwiążą wszystkie zadania), a później prześlą nam krótkie opisy rozwiązań każdego z zadań, otrzymają nagrody. Zwycięzców kwalifikujemy na podstawie czasu wysłania ostatniej flagi.

Zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu zostali: krzys_h, Rodbert oraz adikso. Prosimy zwycięzców o przesłanie krótkich opisów rozwiązań wszystkich zadań na adres [email protected]. Jednocześnie wciąż zachęcamy do rozwiązywania zadań.


Zadania

Zadania są dostępne na portalu hack.cert.pl


Nagrody

Pierwsze trzy osoby, które nadeślą poprawne flagi ze wszystkich zadań oraz krótki opis rozwiązań otrzymają po jednej nagrodzie.

Google Home


Kontakt

W sprawach technicznych niecierpiących zwłoki autorów zadania można znaleźć na IRC/freenode na kanale #ecsm2018 pod nickami: monk, sasza oraz desdes i pod adresami email: [email protected], [email protected] oraz [email protected].

W pozostałych sprawach oraz w celu przesłania rozwiązania prosimy o wysłanie maila na [email protected] umieszczając na początku wiadomości tekst [ECSM2018].


REGULAMIN KONKURSU

„Konkurs CTF w ramach ECSM 2018”

§ 1

W niniejszym regulaminie poniższym pojęciom nadano następujące brzmienie:

 1. „Organizator” – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolskiej 12, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców, pod numerem 0000012938 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIII Wydział, Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej „Organizatorem” lub „NASK”,
 2. „CERT Polska” – dział NASK odpowiedzialny za reagowanie na incydenty komputerowe,
 3. „Konkurs” – organizowany przez NASK na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej konkurs na rozwiązanie zadania w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 4. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu „Konkurs CTF w ramach ECSM 2018”.
§ 2
 1. Konkurs jest organizowany przez Organizatora i prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w okresie, określonym w ust. 2 poniżej.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 8 października 2018 r. o godz. 18.00, a kończy się w dniu 14 października 2018 r. o godz. 18.00.
§ 3

Celem Konkursu jest wyłonienie osoby lub osób, które jak najszybciej i prawidłowo rozwiąże zadania opracowane przez NASK w ramach Konkursu, a ponadto przedstawi NASK opis zastosowanego rozwiązania.

§ 4
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, na zasadzie pełnej dobrowolności, zwani dalej „Uczestnikami Konkursu”.
 2. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 3. Przekazanie rozwiązań zadań jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
§ 5
 1. Rozwiązanie zadań wraz z opisem rozwiązań powinny zostać wysłane na adres [email protected].
 2. Uczestnik Konkursu, który jako jedna z trzech pierwszych osób, które przekażą poprawne rozwiązanie zadań wraz z opisem, otrzyma po jednej nagrodzie, którą jest interaktywny głośnik Google Home.
 3. Fundatorem nagród jest Organizator Konkursu.
§ 6
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.
 2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.
 3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronie internetowej Organizatora w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu.
 4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 5. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
§ 7
 1. Nagroda zostanie przyznana Zwycięzcy Konkursu nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.
 2. Prawo do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru lub skorzystania z przyznanej Nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora. Nieodebranie Nagrody w terminie oznacza utratę praw do niej.
 4. Za brak możliwości skorzystania z nagrody przez Uczestnika Konkursu, Uczestnikowi nie przysługuje żadna rekompensata.